ترتیبات اجرایی فاز نخست طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی شامل اوراق تشخیص و قطعی عملکرد برای اشخاص حقیقی و حقوقی

۱ . تکمیل فرم درخواست بهره مندی از خدمات الکترونیکی در سامانه ثبت نام

🔹۲ . این امکان برای مودیانی برقرار خواهد بود که ثبت نام ان ها در سامانه کد اقتصادی به مرحله ۴۴ رسیده باشد

🔹۳ . اوراق صادره پس از صدور به طور خودکار در حساب کاربری متقاضی بارگزاری می شود .

🔹۴ . همزمان با بارگزاری ، پیامک اطلاع رسانی برای مودی ارسال می شود .

🔹۵ . چنانچه ظرف دوهفته از تاریخ بارگزاری ، مشاهده شود به منزله ابلاغ واقعی تلقی می شود .

🔹۶ . چنانچه ظرف دو هفته از تاریخ بارگزاری ، مشاهده نشود ، برگه مالیاتی از فرآیند ابلاغ الکترونیکی خارج و در فرآیند ابلاغ دستی قرار می گیرد .