🛑٣٠ روز مهلت برای ارائه درخواست بیمه بیکاری به ادارات کار

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، محمد بایندریان در این گفتگوی رادیویی گفت: افرادی که مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی هستند، می توانند از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند.
وی افزود: افرادی که بدون میل و اراده خود از کار اخراج شوند و حداقل ۶ ماه سابقه حق بیمه داشته باشند برای درخواست از بهره مندی از بیمه بیکاری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند.
بایندریان در پاسخ به سئوالی در خصوص دلایل قطع شدن مقرری بیمه بیکاری اظهار داشت: در موارد، اشتغال مجدد، عدم حضور فرد در دوره های آموزشی فنی و حرفه ای و نهضت سوادآموزی، عدم پذیرش شغل پیشنهادی از سوی ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و احراز شرایط بازنشستگی و از کارافتادگی، بیمه بیکاری متوقف می شود.
رئیس گروه بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت امور فنی بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: طبق قانون بیمه بیکاری، این مقرری بین ۶ تا ۵٠ ماه به افراد واجد شرایط پرداخت می شود.
وی با بیان اینکه داشتن افراد تحت تکفل در مبلغ و مدت زمان پرداخت بیمه بیکاری موثر است، گفت: تا سقف ۴ نفر و به ازای هر نفر ١٠ درصد حداقل دستمزد به مقرری دریافتی اضافه می شود.در هر صورت مقرری بیمه بیکاری کمتر از حداقل حقوق قانون کار نخواهد بود.
بایندریان گفت: صاحبان بیمه اختیاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری نیستند.
وی با بیان اینکه دستمزد بیمه شده در زمان بیمه پردازی در تعیین میزان مقرری بیمه بیکاری موثر است، اظهار داشت: میزان دستمزد مشمول کسر حق بیمه٩٠ روز آخر اشتغال فرد را تعیین و میانگین آن را محاسبه می کنند و این میزان مبنای پرداخت مقرری می شود. البته این میزان نباید از ٨٠ درصد متوسط دستمزد زمان اشتغال بیشتر باشد .
بایندریان تصریح کرد: بیمه شدگان واجد شرایط ظرف ٣٠ روز فرصت دارند برای استفاده از بیمه بیکاری به ادارات تعاون،کار و رفاه اجتماعی مراجعه کنند .