🔘 تازه های مالیاتی / آیا مالیات های مکسوره پزشکان طرف قرار داد با مراکز درمانی موضوع بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ، به حساب پزشک منظور شده است ؟

🔺می دانیم که به موجب قانون بودجه سال ۹۸ ، مراکز درمانی مکلف بوده اند ۱۰ درصد از پرداختی پزشکان را عنوان مالیات علی الحساب پزشک کسر و به حساب پرونده مالیاتی وی نزد اداره امور مالیاتی مربوطه پرداخت نماید .

🔺صرف نظر از اینکه هستند مراکزی که به این تکلیف عمل ننموده و البته هستند مراکزی که کسر کرده اند ولی واریز نکرده اند ، مراکزی هستند که مالیات مکسوره را طی یک لیست کلی بدون ذکر نام و مشخصات دریافت کننده به همراه یک فقره چک به اداره امور مالیاتی ارائه داده اند و نیز مراکزی که با ارائه یک لیست کامل با ذکر مشخصات دریافت کننده وجه به اداره امور مالیاتی مربوطه تحویل داده اند و عمدتا واحد مربوطه هم طی یک فیش چک دریافتی را وصول نموده و تمام .

🔺در اینصورت پرداختی پزشک به حساب وی در سامانه نرم افزاری یکپارچه مالیاتی ( سنیم ) منظور نشده فلذا هنگام محاسبه مالیاتی، میزان درآمد و مالیات پرداختی پزشک از این حیث نامشخص خواهد بود .

🔺حالیه سازمان امور مالیاتی در بند ۱۶ دستورالعمل مورخ ۱۱/ ۵/ ۹۹ (تعیین مالیات مقطوع) ، به نحوی مالیات پرداختی در این راستا را ملاک مالیات سال ۹۸ در نظر گرفته کما اینکه حتی با اخذ تاییدیه پزشک از مرکز درمانی طرف قرارداد ، پرداختی در حساب مالیاتی وی منظور نشده و همچنان ، پزشک مربوطه بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد .

🔺🔺و این همان ناهماهنگی در اجرای برخی قوانین و ضوابط مقرر اینچنینی می باشد.