منابع آزمون حسابرس رسمی

منابع پیشنهادی آزمون حسابداران رسمی ایران

1- حسابداری مالی و صنعتی

1- استانداردهای حسابداری ایران، نشریه 160 سازمان حسابرسی.

2- پرسشهای چهارگزینه ای استانداردهای حسابداری وحسابداری صنعتی، جمشید اسکندری، انتشارات کیومرث

3- مروری جامع بر حسابداری مالی، جلد اول و دوم، ایرج نوروش و همکاران، انتشارات نگاه دانش و کتاب نو.( با توجه به سوال های حسابدار رسمی از سال 1380)

4- پرسش و پاسخهای کمیته فنی همراه بخشنامه ها و مصوبات.

5- پرسشهای چهارگزینه ای حسابداری صنعتی، جمشید اسکندری، انتشارات کیومرث.

توجه:

جزوه حسابداری جناب دکتر مرادزاده و راهنمایی بکار گیری استانداردهای حسابداری انتشارات سازمان حسابرسی

۲- حسابرسی:

1- استانداردهای حسابرسی ایران، سازمان حسابرسی.

2- مجموعه پرسشهای چهار گزینه ای استانداردهای حسابرسی ایران، کوروش امانی و احمد فاصلی، انتشارات کیومرث.

3- پرسش و پاسخ فنی کمیته فنی

4- آیین رفتار حرفه ای، انتشارات جامعه حسابداران رسمی ایران.

توجه:

تمرین در جهت نوشتن گزارش در 35 تا 40 دقیقه، نو شتن گزارش حسابرسی حسابدار با نظرمشروط آثار – مشروط محدودیت – رد آثار – رد محدودیت

۳- قانون مالیاتهای مستقیم:

1- مجموعه قوانین مالیاتهای مستقیم، دکتر غلامحسین دوانی، انتشارات کیومرث.

2- مجموعه آزمونهای کاربردی قانون مالیاتهای مستقیم، هومن میراحمدی، انتشارات کیومرث.

3- پرسش و پاسخهای مالیاتی، سایت جامعه حسابداران رسمی ایران.

4- بخشنامه های مالیاتی از سایت جامعه حسابداران رسمی ایران.

توجه:

کتاب مجموعه آزمونهای کاربردی قانون مالیاتهای مستقیم دارای تستهای طبقه بندی شده سئوالات سالهای قبل می باشد که در اول کتاب مطرح شده است کتاب مذکور سئوالات مالیات بر ارزش افزوده را نیز شامل می گردد.

4-سایر قوانین:

1- قانون برگزاری مناقصات.

2- قانون دیوان محاسبات کشور از ماده 1 تا 47

3- قانون محاسبات عمومی از ماده 1 تا 140

4- قانون ابزار های مالی.

5- دستورالعمل افشای اطلاعات ناشرین سازمان بورس اوراق بهادار تهران.

6- قانون بودجه تصویب شده هر سال کشور

7- قانون تجارت

8- قوانین شرکتهای دولتی

5- سایر منابع:

1- سوالات آزمون حسابدار رسمی در سنوات قبل، انتشارات کیومرث.