ماده ۲۳۵ قانون مالیاتهای مستقیم

🔷 برابر بخشنامه شماره ۱۱۵۹۰/ ۵۹۳۹/ ۲۳۰ مورخ ۱۹ بهمن ۱۳۸۲ سازمان امور مالیاتی ، کلیه واحدهای مالیاتی مکلف اند در خصوص مودیانی که بدهی مالیاتی قطعی خود را پرداخت نموده و در قبال آن تقاضای مفاصاحساب می نمایند نسبت به تهیه و تسلیم مفاصاحساب در مهلت معین شده در ماده ۲۳۵ ( پنج روز از تاریخ وصول تقاضای مودی ) طبق نمونه ارسالی اقدام نماید .

🔷 به عبارتی دیگر تهیه و تسلیم مفاصاحساب موضوع ماده ۲۳۵ قانون مزبور مقید به ارائه هیچ گونه استعلام از مراجع خاصی نمی باشد و صرفاً با تقاضای کتبی مودی مفاصاحساب مزبور صادر ( در صورت پرداخت بدهی قطعی ) و به مودی تسلیم می شود .