شرایط بازنشستگی برای خانم ها و آقایان

تبصره ۴ ماده ٧۶ قانون:
دارا بودن ۴٢ سال سن و ٢٠ سال سابقه اشتغال و پرداخت حق بیمه برای زنان کارگر مشمول قانون کار .

تبصره ٣:
داشتن ٣۵ سال سابقه مفید بدون شرط سنی برای مردان و زنان

تبصره ٢ ماده ٧۶ قانون:
داشتن ٢٠ سال سابقه متوالی یا ٢۵ سال سابقه متناوب در مشاغل سخت و زیان
آور بدون شرط سنی

داشتن شرایط مقرر در ماده ٧۶ قانون وتبصره های آن
ماده ٧۶: داشتن ٢٠ سال سابقه تمام برای مردان و زنان به ترتیب ۶٠ سال و ۵۵ سال.

تبصره ١ ماده ٧۶:
داشتن ۵٠ سال سن و ٣٠ سال سابقه برای مردان .
زنان ٣٠ سال سابقه و ۴۵ سال سن.