تعاونی مرزنشینان مشمول معافیت مالیاتی نشدند

فیضی رئیس کمیسیون تعاونی های مرزنشینان اتاق تعاون ایران گفت: مورد دیگری که تعاونی های مرزنشین را در کشور زمین گیر کرده موضوع دریافت مالیات بر عملکرد بیش از میزان 25 درصد است و متاسفانه یکسری مالیات های ارزش افزوده و ماده 169 هم به آن اضافه شده است.

🔘 وی با بیان اینکه بر اساس متن ماده 133 قانون مالیات های مستقیم بسیاری از تعاونی های دانشجویی، مصرف، روستایی و عشایری از پرداخت مالیات معاف شدند، افزود: در زمان تصویب این قانون تعاونی های مرزنشینان تاسیس نشده بودند و وزارت امور اقتصادی و دارایی مدعی است به واسطه اینکه عنوان «مرزنشینان» در متن این ماده نیست مشمول معافیت مالیاتی نمی شوند و باید 25 درصد مالیات بر عملکرد را بپردازند.