بدون تایید طرف مقابل صورت معاملات فصلی تایید نمی شود

ازاین پس بدون تایید طرف مقابل صورت معاملات فصلی تایید نمی شود