نرم افزار جامع حسابداری رایسیس

ما حدود 12ساله که تو بخش های مختلف حسابداری ومالیاتی کارکردیم وقتی برمیگردم وبه این مسیری که اومدیم نگاه میکنم بخش مهمی رو درکنارنرم افزاری بودیم که پاسخگوی نیاز ما دراین راه پرفرازونشیب بوده، این یه تبلغ سفارشی ویا یک پروژه هماهنگ شده نیست این یه قدردانیه ویک همراهی

ازرایسیس ممنونیم
وازمدیرعامل خوب اش جناب اقای مهندس میررفیعی که البته تاکنون توفیق دیدارایشون رو نداشتیم

مقدم