فرار مالیاتی و مسئولیت اجتمایی

مورد آموزشی حاضر بدین منظور طراحی شده است که بررسی شود در گزینش های حسابداری و بویژه در کارهای حداقل سازی مالیات، استراتژی های کلی و جایگاه شرکت درون چندین گروه از سهامداران باید چگونه در نظر گرفته شود. استارباکس (Starbucks) در توسعه فروشگاهها و حضور در بریتانیا (UK) موفق بوده است و به سرمایه گذارانش توضیح داده که هدفش در بازارهای بین المللی مبنا قرار دادن رشد سودآور در کار بوده است. با این حال، در طی 15 سال کارش در بریتانیا، این شرکت فقط یکبار مالیات بردرآمد شرکت را به بریتانیا پرداخت کرده است. استارباکس بریتانیا با استفاده از ترکیبی از کارهای قانونی پرهیز از مالیات (مثل قیمت های انتقال، پرداخت های سلطنتی، هزینه بهره) توانسته است به طور موثری درآمد مشمول مالیات خود را به شعبه های دیگر استارباکس انتقال دهد تا در آنها با نرخ پایین تری مالیات بندی شود. در سال 2012 به دلیل عدم پرداخت مالیات بر درآمد شرکت بریتانیایی، استارباکس در بریتانیا با خشم زیاد روابط عمومی مواجه شد. با اینکه استارباکس از کارهایی برای پرهیز مالیات استفاده می کرد که در میان شرکت های چندملیتی متداول بود، اما در جوامعی که کار می کرد با تعهد نسبت به مسئولیت اجتماعی و شهروند خوب بودن بسیار معروف بود. از بین جنبه های دیگر، این این شهرت ناشی از پرداخت به موقع دستمزدها به کارکنان و پرداخت قیمت های منصفانه به قهوه کاران در کشورهای در حال توسعه بود. بنابراین منتقدانش به راحتی توانستند به این امر اشاره کنند که عدم پرداخت سهم عادلانه مالیات با تصویری که استارباکس برای مصرف کننده ترسیم می کند، همخوانی ندارد. پرسش های موردی برای کمک به اندیشیدن درباره دلالت های روابط استراتژیک، قانونی، اخلاقی، و عمومی استراتژی های حداقل سازی مالیات طراحی شده است، بویژه زمانیکه شرکت ها در جوامعی که کار می کنند تصویری مبنی بر “شهروند” مسئولیت پذیر از خود ایجاد می کنند. هم چنین این پرسش ها بررسی می کنند که آیا مشخصات دیگر شرکت ها از جمله کشور “اصلی” و ماهیت کسب و کار شرکت دلالت هایی برای برداشت عمومی از استراتژی های حداقل سازی مالیات شرکت دارد یا نه.