تشخیص تقلب در صورت های مالی

سرمایه گذاران جهت تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری، به صورت های مالی و داده های اقتصادی شرکت ها اتکا می کنند. اما، شرکت های بسیاری صورت های مالی خود را دستکاری می کنند تا سرمایه بیشتری از جانب سرمایه گذاران و موسسات مالی جذب کنند، که این امر کاربردی بودن صورت های مالی را کاهش می دهد. محیط کسب و کار امروزی، بسیار وابسته به اطلاعات است و سیستم ها و فعالیت های اطلاعاتی شرکت ها، پیچیده و پویا می باشند. فنآوری برای جلوگیری از آشکار سازی تقلب همیشه در حال بروز شدن هستند. مطالعات اخیر بر آشکار سازی تقلب در صورت مالی در یک کسب و کار خاص تمرکز کرده اند، اما در یک گروه تجاری این کار را انجام نداده اند. بنابراین، توسعه روش ها برای استفاده از داده های گسترده برای شناسایی تقلب در صورت مالی در گروه های تجاری در پیشبرد آشکارسازی تقلب، از اولویت بالایی برخوردار است. این مطالعه، رویکردی برای آشکار سازی تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری ارائه می دهد. رویکرد پیشنهادی برای کاهش زیان ها و ریسک های سرمایه گذاری و بهبود منفعت های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و طلبکاران، بکار می رود. اهداف این مطالعه از این مراحل حاصل می شوند: (1) طراحی یک فرآیند برای افشای تقلب در صورت های مالی گروه های تجاری (2) توسعه فنون افشای تقلب برای استفاده با چنین صورت های مالی و (3) اثبات کردن و اعتبار یابی رویکرد پیشنهادی. مقدمه: از زمان پرونده Procomp و رویداد Enron، سرمایه گذاران، دولت ها و مقامات قانون گذار شروع به تاکید بر تقلب صورت مالی صورت گرفته توسط گروه های تجاری کردند. صورت های مالی دستکاری شده می توانند باعث ضرر زیاد برای سرمایه گذاران و طلبکاران در بازارهای سرمایه ای شوند. محیط تجاری امروزی، به میزان زیادی وابسته به اطلاعات است و سیستم ها و فعالیت های شرکت ها، پیچیده و دینامیک هستند. فنآوری استفاده شده برای جلوگیری از افشای تقلب، همیشه در حال بروز شدن هستند. توسعه روش ها برای استفاده از داده های متنوع برای آشکار سازی تقلب در صورت مالی در گروه های تجاری، بنابراین از اولویت بالایی در پیشبرد افشای تقلب می باشند.