بیمه بیکاری و تاثیرات آن بر هموارسازی درآمد

نظریه نیروی کار در مورد اختلاف حقوق بیان می کند که مدیران انگیزه هموارسازی درآمد را دارند تا یک وجهه کمتر ریسک دار از شرکت برای کارکنان نشان دهند، زیرا ریسک بیکاری کمتر ، اثر قابل پیش بینی کاهش هزینه حقوق دهی به کارکنان را دارد. اگر اینگونه باشد، مزایای UI دولتی، که نگرانی های بیکاری را رفع می کند، قطعاً انگیزه مدیران برای مبادرت به هموارسازی درآمد را کاهش می دهد. با استفاده از تغییرات سری زمانی بین ایالتی مقطعی برونزاد و درون ایالتی در مزایای UI ایالات متحده، نشان می دهیم که مزایای UI ایالتی سخاوتمندانه تر باعث هموارسازی کمتر درآمد توسط شرکت ها می شود. این اثر مزایای UI، جالب است زیرا احتمالاً یک نتیجه پیش بینی نشده از سیاست های کار سطح ایالتی است. تصور سیاست گذاران، در آزادسازی سیاست های UI، به صورت صریح با ملاحظه دلالت های گزارشگری مالی سطح شرکت در مورد تصمیماتشان (که می توانند پیامدهای بیشتری، مانند هزینه کمتر سرمایه و کیفیت گزارشگری مالی بیشتر داشته باشند) دشوار است. برای افزایش آگاهی در مورد اثر مزایای UI بر هموارسازی درآمد، نشان می دهیم که این اثر قوی تر می شود هنگامی که کارکنان با ریسک بیکاری بیشتر مواجه شوند و هنگامی که احتمال دارد شرکت بطور متناسب کارگران کم حقوق بیشتری، که مزایای UI را بسیار مفید می یابند، استخدام کند. در آزمون های بیشتر، متوجه می شویم که این اثر برای شرکت های دارای حاکمیت شرکتی ضعیف قویتر است، اما نمی دانیم که آیا تصویر قانون SOX تاثیر معنادار و بسزایی بر این رفتار داشته است یا خیر. علت معلول معکوس و درونزادی، مسائل مهمی هستند که پژوهشگر را از انجام استنباطهای علت معلول قوی در مطالعات تجربی در مورد اقتصاد مالی، ممانعت می کند. با اینکه مقاله ما کاملاً از این نگرانی ها و مسائل مبرا نیست، اما بر این باوریم که محیط موسساتی ما و گزینه های روش تحقیق، آنها را به میزان زیادی کاهش و تسکین می دهد. اول اینکه، هنگامی که ما مزایای UI را در سطح ایالتی استخراج می کنیم، این احتمال وجود ندارد که علت معلول معکوس، نتایج ما را تبیین کنند، زیرا تصور کردن وضعیتی که مزایای UI سطح ایالتی بوسیله هموارسازی درآمد سطح ایالتی تحت تاثیر قرار گیرند، دشوار است. دوم اینکه، درحالی که از لحاظ مفهومی درک عوامل اقتصادی گسترده تر که بر هر دوی مزایای UI و رفتار هموارسازی درآمد شرکت ها تاثیر می گذارند، امکان پذیر است، و در نتیجه نگرانی ها در مورد متغیرهای همبسته قلم افتاده را افزایش می دهد، اما در عمل، بنظر می رسد که تغییرات در مزایای UI بوسیله ملاحظات سیاسی بیش از اقتصادهای ضمنی آن، هدایت می شوند.