مقالات
kavianadmin

🔘 بند ۹ دستورالعمل دادرسی مالیاتی / اشخاص مجاز به حضور در هیات های حل اختلاف مالیاتی

➖شخص مودی در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضای مجاز با ارائه تصویر آخرین روز نامه رسمی➖وکیل مودی با ارائه وکالت نامه رسمی➖وراث➖کارمند حقوق بگیر اشخاص

ادامه مطلب »
مقالات
kavianadmin

🔰 چگونگی اجرای ضوابط مقرر موضوع تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم برای اشخاص حقیقی فاقد فعالیت کسبی

◾️مطابق بند ۵ دستورالعمل فرایند صدور گواهی موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم ( مصوبه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای

ادامه مطلب »
مقالات
kavianadmin

ماده:

🔹به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است

ادامه مطلب »
مقالات
kavianadmin

⭕️ اظهارنظر مورخ ۲۱/ ۶/ ۱۴۰۰ دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه اعمال تبصره ماده ۵۳ قانون مالیات های مستقیم

◾️تبصره ۹ ماده ۵۳ ق.م.م : 🔹وزارتخانه ها ،🔹موسسات و شرکت های دولتی و🔹دستگاههایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین

ادامه مطلب »